12β.Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων