12α.Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων