10.Αποτίμηση αποθεμάτων (βάσει των Ε.Λ.Π. και της φορολογίας)