Project Description

Πληροφορίες

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Γεώργιος Αληφαντής
ISBN: 978-618-5198-46-6


Εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία

Έκδοση 13η, Διπλογραφία, 2021

Ο κ. Γεώργιος Αληφαντής, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, εξέδωσε με τις εκδόσεις Διπλογραφία τη νέα 13η έκδοση έτους 2020 του βιβλίου Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού. Η νέα 13η έκδοση στις 580 σελίδες έχει τη δομή των προηγούμενων εκδόσεων, ώστε η παρουσιαζόμενη ύλη να είναι κατανεμημένη στα κύρια θέματα που απασχολούν την οργάνωση της υπηρεσίας προσωπικού, τη λογιστική, τον υπολογισμό των αμοιβών και των κρατήσεων επί των αποδοχών, τα ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα των αποδοχών και των εξόδων προσωπικού.

Οι προσθήκες της νέας 13ης έκδοσης έτους 2021

Στην νέα 13η έκδοση συμπεριελήφθησαν, εκτός από τα ανωτέρω θέματα, και τα νέα κεφάλαια:

 • της πολιτικής αποδοχών ανωνύμων εταιρειών, και
 • της εκκαθάρισης αποδοχών καθώς και οι κατωτέρω νέες εξελίξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

 • Οι απόψεις του νόμου 4254/2014 περί εκκαθαρίσεως των αποδοχών του προσωπικού των επιχειρήσεων.
 • Οι διατάξεις του νόμου 4488/2017 για την προστασία της παρένθετης μητέρας και των θετών γονέων.
 • Οι διατάξεις για την ειδική εξάμηνη άδεια η οποία χορηγείται στην κυοφορούσα γυναίκα μετά τον τοκετό. Στην περίπτωση αυτή, έχουν ληφθεί οι απόψεις της γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. 124/2018 σχετικά με την χορήγηση της ειδικής εξάμηνης άδειας.
 • Οι διατάξεις των νόμων 4548/2018 και 4587/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας σχετικά με τις συμβάσεις της ανώνυμης εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα καθώς και τις καταβαλλόμενες σε αυτούς αποδοχές.
 • ε) Οι νέες διατάξεις του νόμου 4611/2019 για την τήρηση του βιβλίου αδειών.
 • στ) Οι διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 σχετικά με τη φορολογία των αναδρομικών και των εξόδων προσωπικού.
 • η) οι νέες απόψεις για τον επανακαθορισμό των όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) της Υπουργικής απόφασης 40331/2019.
 • θ) Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τη μερική απασχόληση, (άρθρο 59, Ν. 4635/2019 με τον τίτλο «Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης» όπου η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του Ν. 1892/1990 αντικαταστάθηκε).
 • ι) Οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου 4670/2020 σχετικά με την κατάργηση των διατάξεων περί νέων και παλαιών ασφαλισμένων, περί μητρώου ασφαλισμένων, εισφορές μισθωτών και εργοδοτών, υγειονομικής περίθαλψης και επικουρικής ασφάλισης και ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών.
 • ια) Οι διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας δικηγόρων» για τη διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής δικηγόρων και αποζημίωση αυτών.
 • ιβ) Τέλος, συμπεριελήφθησαν οι εκδοθείσες από το έτος 2014 και μετά αποφάσεις δικαστηρίων σημαντικές για την ερμηνεία των εργατικών διατάξεων καθώς και οι λύσεις τις οποίες εξέδωσε η Διοίκηση επί φορολογικών θεμάτων μισθοδοσίας του προσωπικού.

Τρίτο μέρος

Περιλαμβάνονται τρία νέα κεφάλαια: Η αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλων βάσει του Ν. 4093/2012, οι αποδοχές μερικώς απασχολούμενων και το νέο σύστημα διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού.

Η μισθοδοσία στις περισσότερες επιχειρήσεις αποτελεί το σπουδαιότερο κονδύλι των δαπανών εκμεταλλεύσεως, είναι η μεγαλύτερη από τις δαπάνες που καταβάλλονται «μετρητοίς», ενώ η έγκαιρη προετοιμασία των μισθοδοτικών καταστάσεων και η καταβολή των ορθών αμοιβών στους εργαζόμενους συμβάλλει στη διατήρηση καλών σχέσεων με το προσωπικό. Η εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων (λογιστική οργάνωση, εσωτερικός έλεγχος) για να είναι ικανοποιητική πρέπει να καλύπτει τη μισθοδοσία με ιδιαίτερη προσοχή έχοντας ως βασικούς στόχους:

 • Την εφαρμογή διαδικασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται ικανοποιητικός εσωτερικός έλεγχος, και
 • Τη συμμόρφωση της επιχειρήσεως με τις κυβερνητικές ρυθμίσεις σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις, τις ώρες εργασίας, τις άδειες μετ’ αποδοχών και παρεμφερή θέματα (ασθένεια, στράτευση), τις αποζημιώσεις λόγω αποχωρήσεως, τις κρατήσεις για κανονική ασφάλιση, φόρο εισοδήματος κ.λ.π.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών που ασχολούνται με τις λειτουργικές διαδικασίες της μισθοδοσίας (πρόσληψη, παρακολούθηση χρόνου εργασίας, κατάρτιση μισθοδοσίας, ενημέρωση λογιστικών βιβλίων, πληρωμή αποδοχών, λύση συμβάσεων) πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τουλάχιστον τα εξής:

 • Καταβολή εμπρόθεσμα στο προσωπικό των σωστών αμοιβών
 • Υποβολή σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) ορθών στοιχείων για τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού
 • Περιορισμός των απατών και καταχρήσεων περί τη μισθοδοσία.

Στο παρελθόν πολλές επιχειρήσεις κλονίσθηκαν οικονομικά επειδή δεν εφάρμοσαν σωστά τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Η ανάπτυξη των θεμάτων του βιβλίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ έχει γίνει με βάση τις παραπάνω περιγραφόμενες αρχές.

Η εργασία ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ αποτελεί μια προσπάθεια 42 ετών. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο συγγραφέας ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μελέτησε τα θέματα της μισθοδοσίας των επιχειρήσεων, τα κατέγραψε, τα έλεγξε, τα σύνδεσε με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τις οδηγίες της Διοικήσεως και τέλος προσπάθησε να τα παρουσιάσει με απλά παραδείγματα, ελπίζοντας ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα αποδειχθεί χρήσιμη και ωφέλιμη σε όσους ασχολούνται με την έρευνα και την εφαρμογή των θεμάτων που δημιουργούν οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού.