Ελεγκτική
Βάσει των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και των ΕΛΠ.

Η νέα έκδοση είναι ενημερωμένη βάσει των διατάξεων του νόμου 4308/2014 και της λογιστικής οδηγίας της ΕΛΤΕ του Οκτωβρίου 2015.

Μην το χάσετε!