Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Η διάθεση των κερδών των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει ΕΛΠ

13/09/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|

Λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας.

13/09/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|

Καθαρή θέση επιχειρήσεων. Οι αλλαγές βάσει των ΕΛΠ.

29/03/2017|Categories: Δημοσιεύσεις|

Ο φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)

27/06/2016|Categories: Δημοσιεύσεις|

Ο συνεχής ανατοκισμός και ο αριθμός e

13/06/2016|Categories: Δημοσιεύσεις|

Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρείας που βρίσκεται σε εκκαθάριση

02/06/2016|Categories: Δημοσιεύσεις|

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τις αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων

19/05/2016|Categories: Δημοσιεύσεις|

Μέθοδοι απογραφής για τον προσδιορισμό του κόστους των αποθεμάτων (FIFO, LIFO, WAC)

26/04/2016|Categories: Δημοσιεύσεις|

Αποτίμηση των υλικών παγίων μετά την αρχική τους αναγνώριση και η έννοια του συνολικού εισοδήματος

06/04/2016|Categories: Δημοσιεύσεις|